Maajid    :    Mulia
Ma’al    :    Tempat kembali
Ma’ali    :    Kemuliaan
Maalik    :    Yang memiliki
Mabkhut    :    Yang mempunyai keberuntungan
Mabruk    :    Yang diberkahi
Maddah    :    Yang senang memuji
Madyan    :    Nama kota Nabi Syu’aib
Mafatihuddin Sadid    :    Kunci-kunci persoalan agama yang tepat
Mahajir    :    Yang berhijrah
Mahannad    :    Pedang yang terbuat dari besi India
Mahasin    :    Kebaikan-kebaikan
Mahbub    :    Disukai; Dicintai
Mahbuburabbihi    :    Yang ikhlas dan merupakan kekasih Tuhannya
Mahdi    :    Yang memperoleh petunjuk ; Yang ditunggu
Mahfudz    :    Terpelihara; Terjaga
Mahib    :    Orang yang karismatik; Ditakuti atau disegani orang lain
Mahir    :    Pandai; Cakap
Mahjub    :    Yang tersembunyi; Yang tertutup
Mahmud    :    Terpuji
Mahmud Ziyaduddin    :    Mahmud adalah orang yang menjadi kelebihan agama
Mahrus    :    Yang terjaga; Orang yang berumur panjang
Mahrus Aliyyuh    :    Yang dijaga ketinggian (akhlaknya)
Maimun    :    Yang beruntung ; Yang berbahagia; Yang diberkahi
Ma’in    :    Air yang mengalir
Maisun    :    Yang lemah lembut
Majdi    :    Kemuliaan
Majdil Jamal    :    Yang mulia dan indah
Majduddin    :    Kemulian agama
Majduddin Aimanullah    :    Kemuliaan Agama tangan kanan (kepercayaan) Alloh
Majid    :    Yang mulia; Salah satu asma Allah
Majid    :    Berbudi luhur; Terhormat
Majid Sa’dan Samih    :    Orang yang mulia; bagus; dan toleran
Makarim    :    Bersifat mulia
Makhluf    :    Yang diikuti
Makhzum    :    Pengatur ; Salah satu kakek Rasul S.A.W.
Makky    :    Orang yang menisbatkan dirinya kepada kota Makkah
Maladz    :    Perlindungan
Malak    :    Malaikat
Malhuf    :    Yang diganti
Malih    :    Elok ; Bagus ; Indah
Malik    :    Pelindung dan penanggungjawab sesuatu; Salah satu sifat Allah; Nama imam fiqih (Imam Malik)
Malik    :    Yang memiliki
Maliki    :    Penganut mazhab Imam Maliki
Malikul Ihsan Huwaidi    :    Yang memiliki kebaikan dan yang kembali kepada kebaikan
Ma’lum    :    Yang diketahui
Mamduh    :    Yang terpuji
Ma’mun    :    Yang dipercaya; Nama khalifah Abbasiyah; Anak Harun Ar-Rasyid
Ma’mun    :    Aman
Ma’mun Ziyaullah Azim    :    Makmum adalah cahaya Alloh yang agung
Mamur    :    Makmur
Manaf    :    Gunung yang tinggi; Yang mengungguli lainnya
Manahil    :    Mata air ; Tempat minum ; Yang menyejukkan
Manal    :    Memperoleh
Manatul Hidayat    :    Menara / mercu suar petunjuk
Mani’    :    Yang mencegah; Yang mempertahankan; Pelindung
Manna’    :    Kuat; Perkasa
Mannan    :    Yang suka memberi
Manshur    :    Yang ditolong
Manshur Mubarok    :    Yang ditolong lagi diberkahi
Maqbul    :    Diterima ; Terkabul
Maqshud    :    Orang yang selalu dikehendaki orang lain
Maram    :    Tujuan ; Maksud
Marami Nailur Ridho    :    Tujuanku memperoleh keridhoan
Mar’i    :    Yang terpelihara (dari kejelekan)
Mar’i Muhammad    :    Yang terjaga dari keburukan lagi terpuji
Mar’ie Alauddin    :    Terpeliharanya kemuliaan agama
Ma’rifatullah al-mushaddaq    :    Pengetahuan Alloh yang dapat dipercaya
Marjan    :    Batu permata marjan
Marjan    :    Butir-butir mutiara; Tumpukan batu-batu merah di laut
Marsa    :    Pelabuhan
Marsallah Maqamul Ibad    :    Pelabuhan Alloh dan tempatnya para hamba
Ma’ruf    :    Kebaikan; Yang dikenal
Ma’ruf Sirajuddin    :    Orang yang terkenal sebagai pelita agama
Marwan    :    Urusan yang lurus; Seorang khalifah dari Bani Umayah
Marwan Karamullah    :    Yang lurus dan menjadi kemuliaan Alloh
Marzuq    :    Yang diberi rezeki
Marzuq Ridwanussalam    :    Orang yang banyak dan memperoleh keridhaan Alloh Yang Maha Damai
Ma’shum    :    Yang terpelihara dari dosa
Mastur    :    Tertutup; Dirahasiakan
Mas’ud    :    Orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah; Yang beruntung
Mas’ud Lihajidih    :    Yang bahagia karena dia mendirikan shalat
Masya’il    :    Lentera-lentera
Masya’il Hidayat    :    Lentera-lentera petunjuk
Masy’al    :    Tempat menyalakan api
Masyhur    :    Kesohor; Terkenal
Masyhur Khairil Jiyad    :    Yang kesohor segala kebaikannya
Mauhub    :    Yang dianugerahi
Maulud bakri Aziz    :    Kelahiran di pagi hari yang agung
Mauluduhu Ujab    :    Kelahiran merupakan keajaiban
Mauluduhuddin Ramdhani    :    Kelahirannya di bulan agama yaitu bulan Ramadhan
Mauludussabhi    :    Putra yang dilahirkan di pagi hari
Mazin    :    Wajah yang berseri-seri; Telur semut
Mazru’i    :    Yang ditanami
Mi’ad    :    Janji
Miftah    :    Kunci
Miftahur Rahman    :    Kunci (surga) Allah Yang Maha Penyayang
Miftahurrahman al-Shofie    :    Kunci Tuhan yang jernih
Migdad    :    Orang yang sering menghadang perbuatan buruk
Mikmin al-Wafir    :    Mukmin ini lengkap kebaikannya
Miqdad    :    Pemberantasan kejahatan
Misbah    :    Pelita; Lampu; Penerang
Misbahuddin    :    Penerang agama
Misk    :    Minyak wangi
Mitsal    :    Contoh ; Umpama
Mu’adz    :    Orang yang terlindungi; Nama sahabat (Mu’adz bin Jabal)
Mu’afa    :    Yang selamat lagi sehat
Mu’afa Mukhtarullah    :    yang senantiasa sehat dan selamat serta menjadi pilihan Alloh
Mu’ammar    :    Berumur panjang
Muammar Tamimum indarabbih    :    Orang ini dipanjangkan umurnya dan kuat di hadapan Tuhannya
Muayyad    :    Penguat
Muballigh al-Sadad    :    Muballigh yang bertindak cepat
Mubarak    :    Yang diberkahi
Mubarak Alauddin    :    Orang yang diberkahi dan manjadi kemuliaan agama
Mubasyirusyaraf Abduh    :    Hamba-Nya yang senantiasa memberi kabar gembira yang mulia
Mubasysyir    :    Pembawa kabar gembira
Mublighul Mahasin    :    Penyebar kebaikan-kebaikan
Mublighul Makarim    :    Penyebar kemuliaan
Mubtagha    :    Yang dituju atau dimaksud
Mudrik    :    Berakal; Memahami
Mudrik Syarafurrahman    :    Orang yang berakal dan menjadi tanda kemuliaan Tuhannya Yang Maha Pengasih
Mudzaffar    :    Yang dimenangkan
Mufadhdhal    :    Amat mulia
Mufid    :    Orang yang memberi manfaat kepada orang lain berupa harta maupun ilmu
Mufiduddin Miftahuh    :    pemberi manfaat kepada agama dan merupakan kuncinya
Muflih    :    Yang sukses; Jaya; Yang beruntung
Mufrih    :    Orang yang membuat gembira
Mufrihuddin al-Maksum    :    Penggembira agama yang senantiasa dijaga akhlaknya
Mughits    :    Pembela
Mughits Muzhaffar    :    Pembela yang berhasil / memperoleh kejayaan
Muhadzdzab    :    Yang bagus peranggainya
Muhadzdzib    :    Orang yang memiliki akhlak terpuji
Muhajir    :    Yang berhijrah
Muhajir    :    Orang yang meninggalkan daerahnya ke daerah lain; Orang yang meninggalkan keburukan menuju kebaikan
Muhajirullah al-MuMuflih    :    Hamba Alloh yang sukses
Muhammad    :    Yang terpuji
Muhammad Abduhul Khattab    :    Muhammad adalah hamba Alloh yang pandai berpidato
Muhammad Ali Khadir    :    Muhammad yang ketinggian kedudukannya di sisi Alloh seperti Nabi Khaidir
Muhammad Athif Sirajuddin    :    Muhammad yang welas asih adalah pelita agama
Muhammad Atik Salam    :    Muhammad adalah orang pemurah dan selamat
Muhammad Basim Nuri    :    Muhammad suka senyum dan bercahaya
Muhammad Bassam Nazih    :    Muhammad suka senyum dan bersih dari noda
Muhammad Bukhari Alim    :    Muhammad Bukhari orangnya pandai
Muhammad Iman Kamil    :    Muhammad adalah Iman yang sempurna
Muhammad Iqbal Azzahir    :    Muhammad Iqbal yang Cemerlang
Muhammad ‘Ishomuddin    :    Muhammad (yang terpuji) penjaga agama
Muhammad Jamil Wasim    :    Muhammad yang indah dan rupawan
Muhammad Kamilulbayan    :    Muhammad adalah alasan yang sempurna
Muhammad Maimun Wahid    :    Muhammad (yang terpuji) yang beruntung anak pertama
Muhammad Majid Munawwar    :    Muhammad (yang terpuji) mulia dan tersinari
Muhammad Maksum Tsaqib    :    Muhammad yang terhindar dari dosa dan jitu (kata-katanya)
Muhammad Mumtaz    :    Muhammad (yang terpuji) unggul / istimewa
Muhammad Nabih jinanuh    :    Muhammad yang anggota tubuhnya semuanya cerdik dan mulia
Muhammad Najib Bariq    :    Muhammad adalah orang yang mulia dan yang bercahaya
Muhammad Nawwaf Mahfudh    :    Muhammad yang menonjol (kemauannya) dan terpelihara anggota tubuhnya dari dosa
Muhammad Rajilmahasin    :    Muhammad ini senantiasa mengharapkan kebaikan-kebaikan
Muhammad Rasyid Ridha    :    Muhammad Yang mendapat petunjuk dan ridha
Muhammad Shaib Afdhal    :    Hamba yang tepat mengenai sasaran itu lebih afdhal
Muhammad Yasir Bayanuhu    :    Muhammad yang senantiasa mudah dalam menerangkan sesuatu
Muhammad Yazid Ilmany    :    Muhammad yang selalu bertambah ilmunya
Muhammad Yusran Allam    :    Muhammad yang senantiasa dimudahkan pengetahuannya
Muhana    :    Diperoleh dengan mudah
Muhana    :    Tenang; Damai; Halal dan baik
Muhklish    :    Yang ikhlas
Muhsin    :    Yang berbuat kebaikan
Muhsin Murtadha    :    Yang berbuat baik dan mendapat ridho
Muhsin Zuhdi    :    Yang berbuat kebaikan Zuhud
Muhtaram    :    Yang terhormat (Dihormati)
Muhyi    :    yang menghidupkan
Muhyiddin    :    Yang menghidupkan agama
Muhyiddin Mahasinurabb    :    Orang menghidupkan agama dan kebaikan-kebaikan Tuhannya
Mu’in    :    Pemberi nikmat; Penolong
Muinul Awwabin    :    Penolong orang-orang yang bertaubat
Mujahid    :    Pejuang; Prajurit; Orang yang berperang fisabilillah
Mujahid Hajidullah    :    Pejuang yang senantiasa bertahajjud kepada Alloh
Mujahid Mukhtar    :    Pejuang pilihan
Mujanib    :    Pendamping ; Pembimbing
Mukarram    :    Yang mulia
Mukhbit    :    Tunduk; Patuh
Mukhlas    :    Yang ikhlas
Mukhlis    :    Orang yang ikhlas
Mukhtar    :    Pilihan ; Yang terpilih
Mukhtar Imaduddin    :    Orang yang terpilih menjadi tiang agama
Mukmin    :    Orang yang beriman; Yang memberi keamanan; Salah satu asma Allah
Mu’min Abdur Rahim    :    Orang yang beriman hamba Allah Yang Maha Penyayang
Mumtahin    :    Yang menguji
Mumtaz    :    Istimewa ; Yang unggul
Munadhil    :    Yang membela
Munadi    :    Yang berseru ; Yang berdoa atau memanggil
Munadikhair Annajih    :    Hamba Alloh yang selalu dimenangkan
Munawir    :    yang ikut latihan militer
Munawir Jundullah    :    Orang yang ikut militer untuk menjadi pasukan Alloh
Munawwir    :    Yang menyinari
Munawwir al-Hatim    :    Pelita yang murni
Munawwir Muntashir    :    Yang menyinari dan berjaya
Munazhzham    :    Teratur ; Disiplin
Mundzir    :    Pemberi peringatan
Mundzirul Awwabin    :    Pemberi peringatan bagi orang-orang yang bertaubat
Munib    :    Yang berinabah (kembali) ke jalan Allah
Muniburrahman    :    yang kembali ke jalan Tuhannya Yang Maha Pengasih
Munif    :    Tinggi kedudukannya; Menonjol
Munifun Aliyul Wafi    :    Yang tinggi kedudukannya serta kesempurnaannya
Mun’im    :    Yang memberi kenikmatan; Salah satu asma Allah
Munir    :    Bercahaya; Baik rupa; Berseri-seri
Munir Hammamunnajah    :    Orang yang senantiasa memancarkan cahaya dan berkemauan keras untuk sukses
Mu’nis    :    Halus ; Ramah; Lemah lembut
Munjid    :    Penolong ; Pembantu
Muntaha    :    Akhir ; Penghabisan
Muntashir    :    Yang menang ; Yang berjaya
Muntazar Muthahhari    :    Yang ditunggu-tunggu (kedatangannya) dan disucikan (anggota tubuhnya)
Muqsith    :    Yang berbuat adil ; Lurus
Murad    :    Kemauan; Kehendak
Muradi    :    Tujuanku
Muradi Nailar Ridho    :    Tujuanku memperoleh keridhoan
Muran    :    Lemah lembut
Murfid    :    Penolong
Murfidussyammas Khalilurabbihi    :    Penolong pelayan ibadah yang menjadi kekasih Tuhannya
Murran    :    Lembut
Mursyid    :    Pemberi petunjuk dan peringatan; Penunjuk jalan
Mursyid Abdul Ghaffar    :    Pembimbing, hamba Allah Yang Maha Pengampun
Mursyidul Ibad    :    Mentornya para hamba
Murtadha    :    Orang yang diridhoi Allah dan diridhoi manusia
Murtaja    :    Yang diharapkan
Mus’ad    :    Yang dibahagiakan
Musaid    :    Penolong
Musaid Dzakwan    :    Penolong yang harum namanya
Mush’ab    :    Unta yang sukar dinaiki; Kuda jantan
Mushaddaq    :    Dapat dipercaya
Mushaddiq    :    Yang mempercayai
Mushlih    :    Orang yang melakukan kebaikan dan perbaikan (kebaikan dari perusak)
Mushthafa    :    Pilihan
Musidul Ibad    :    Penolong urusan para hamba
Muslihuttahsin Nawwarulhuda    :    Orang ini suka mengadakan perbaikan dan merupakan cahaya-cahaya petunjuk (Alloh)
Muslim    :    Orang Islam; Yang berserah diri kepada Allah
Muslim karamullah    :    Orang Muslim ini adalah tanda kemuliaan Alloh
Musliman    :    Orang Islam
Muslimin    :    Orang-orang Islam
Mustafa    :    Pilihan
Mustafa al-Ma’lum    :    Yang terpilih dan terkenal
Mustafa Hadil Ulya    :    Yang terpilih menjadi pemberi petunjuk jalan yang mulia
Mustafa Zaqhul    :    Nama tokoh Mesir
Mustaghfir    :    Yang memohon ampun
Mustaghfirin    :    Orang-orang yang beristighfar
Mustahiq    :    Yang berhak ; Yang berhak menerima zakat
Mustajab    :    Terkabul doanya
Mustajab Rabbani    :    Doanya terkabul karena Alloh semata
Mustaqim    :    Yang lurus
Musthafa    :    Pilihan; Julukan untuk Nabi Saw
Musthafa Kamaluddin    :    Yang terpilih, kesempurnaan agama
Musyaffa    :    Memperoleh syafa’at
Musyary    :    Pemetik madu lebah; Kaya
Musyrif    :    Pengawas
Musyrifussabri Billah    :    Pengawas kesabaran hanya karena Alloh
Mutamahhil    :    Yang berhati-hati
Mu’tashim    :    Yang memelihara diri dari keburukan
Mu’tashim Abdus Salam    :    Yang menjaga diri dari keburukan, hamba Allah yang Maha Selamat
Mu’tashim Billah    :    Yang senantiasa terpelihara dari dosa karena senantiasa dekat dengan Alloh
Mutawakkil    :    Yang mewakili; Tunduk dan tawakal kepada Allah
Mutawali    :    yang menangani jabatan atau urusan
Muthahhar    :    Yang disucikan
Muthar    :    Hujan
Muthi    :    Yang selalu taat
Muthliq    :    Pemberi sesuatu
Muthliqul Makarim    :    Pemberi kemuliaan
Muthohhar    :    Yang disucikan
muti’    :    yang selalu taat
Mu’tittasyir Nurullah    :    Orang ini suka memberi kemudahan dan merupakan cahaya dari Alloh
Mutlak    :    Tidak terikat
Muwaffaq    :    Yang mendapat taufik (restu)
Muyassar    :    Yang mendapatkan kemudahan
Muyassir    :    Yang memudahkan
Muzakki    :    Yang mengeluarkan zakat; Yang membersihkan diri
Muzhaffar    :    Yang dimenangkan
Muzhaffir    :    Yang berhasil ; Yang memperoleh kemenangan
Muzhaffir Nailur Raja’    :    Yang berhasil mendapatkan asa / keinginan

Label: nama bayi laki islam, nama bayi laki-laki islam, download nama bayi, nama bayi laki laki indonesia

Incoming search terms:

    nama bayi laki laki islami awalan muhammad (363); nama bayi laki laki awalan muhammad dan artinya (209); nama bayi laki laki awalan M (176); Nama bayi awalan m (164); nama bayi awalan muhammad (135); nama bayi laki laki awalan muhammad (130); ############################ (105); rangkaian nama bayi laki laki islami muhammad (98); nama bayi laki laki berawalan muhammad (92); nama anak perempuan awalan m (85); nama bayi laki laki dari huruf m (84); nama bayi laki laki huruf m (84); nama bayi muhammad (81); Nama awalan M (63); Nama bayi awalan M islami (56); nama anak laki laki awalan m (56); nama bayi laki laki abjad m (51); nama bayi laki laki muhammad (49); nama bayi awalan muhammad dan artinya (48); nama bayi laki laki islam awalan m (48); nama muhammad untuk bayi (47); nama bayi laki laki islam dengan awalan muhammad (45); nama bayi laki laki islam yang berawalan muhammad (44); nama bayi berawalan muhammad (43); nama anak awalan m (42); nama bayi abjad M (41); nama bayi laki awalan m (40); nama bayi laki laki islam huruf m (38); nama bayi islam awalan muhammad (37); nama bayi laki laki awalan huruf M (37); nama bayi laki laki islam awalan muhammad (37); rangkaian nama muhammad (37); rangkaian nama bayi awalan muhammad (36); nama awalan muhammad (36); nama bayi islam awalan m (35); nama bayi laki laki yang berawalan muhammad (34); nama bayi laki awalan muhammad (33); nama bayi laki-laki islami dari huruf m (33); nama bayi laki laki islami awalan m (32); nama anak laki laki berawalan muhammad (32); nama bayi laki laki islam dari huruf m (32); nama bayi laki laki muhammad dan artinya (32); nama bayi dengan awalan muhammad (32); nama anak laki awalan m (31); nama bayi awalan huruf m (31); nama anak laki laki awalan muhammad (31); Nama muhammad (31); rangkaian nama bayi laki laki awalan muhammad (30); nama perempuan awalan m (30); nama bayi laki laki berawal muhammad (30); nama anak laki laki huruf m (29); nama bayi laki2 awalan m (29); nama bayi berawalan m (28); nama bayi laki laki berawalan huruf m (28); nama anak laki laki dari huruf m (28);